PH̉NG GD & ĐT H.H̉A VANG                  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN THỜI KHÓA BIỂU  Năm học 2015–2016  
 
                  Áp dụng từ ngày :24/8/2015(HKI)  
Thứ Tiết BUỔI SÁNG Buổi chiều
6/1 6/2 7/1 7/2 8/1 8/2 9/1 9/2 9/3   Cô Hương Thầy Ba
Thứ
Hai
1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ      
2 Địa(Q.Dương) Nhạc(T.Dương) Văn(L.Giang) Tin(T.Hà) Anh(Mười) MT(Kim) Văn(Khương) Toán(Tư) Cn(M.Hà)      
3 Nhạc(T.Dương) Văn(Phượng) Địa(Q.Dương) Tin(T.Hà) Toán(Tuấn) Anh(Mười) Lư(Phương) Văn(Khương) Văn(Anh)     Thể dục 9/3
4 Văn(L.Giang) Văn(Phượng) Nhạc(T.Dương) Anh(Mười) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Tin(M.Hà) Địa(Q.Dương) Lư(Phương)     Thể dục 9/3
5 Toán(T.Hà) Địa(Q.Dương) Anh(Mười) Văn(L.Giang) Nhạc(T.Dương) Hóa(Thảo) Tin(M.Hà) Lư(Phương) Toán(Tuấn)      
Thứ
Ba
1 Văn(L.Giang) Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Nhạc(T.Dương) Sử(Hoăn) Văn(B́nh) Anh(H.Giang) Tin(M.Hà) Địa(Q.Dương)      
2 Văn(L.Giang) Toán(N.Sơn) Cn(Dũng) Sử(Hoăn) Cd(Hằng) Văn(B́nh) Địa(Q.Dương) Tin(M.Hà) Anh(H.Giang)     Thể dục 9/1
3 Anh(H.Giang) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Cn(Dũng) Văn(B́nh) Sử(Hoăn) Cn(M.Hà) Văn(Khương) Nhạc(T.Dương)     Thể dục 9/1
4 Sử(Hoăn) Văn(Phượng) Tin(T.Hà) Lư(M.Hà) Văn(B́nh) Sinh(Dũng) Văn(Khương) Địa(Q.Dương) Văn(Anh)     Thể dục 9/2
5 Toán(T.Hà) Anh(H.Giang) Lư(M.Hà) Toán(N.Sơn) Sinh(Dũng) Cd(Hằng) Văn(Khương) Cd(Phượng) Văn(Anh)     Thể dục 9/2
Thứ

1 Cd(Kim) Anh(H.Giang) Anh(Mười) Toán(N.Sơn) Cn(Phương) Toán(Tuấn) Sinh(Thái) Toán(Tư) Hóa(Thảo)   Thể dục 7/2  
2 Anh(H.Giang) Sử(Hoăn) Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Tin(T.Hà) Cn(Phương) Toán(Tư) Hóa(Thảo) Sinh(Hậu)   Thể dục 7/2  
3 MT(Kim) Sinh(Dũng) Toán(N.Sơn) Anh(Mười) Tin(T.Hà) Sử(Hoăn) Hóa(Thảo) Lư(Phương) Toán(Tuấn)   Thể dục 7/1  
4 Cn(Thảo) Toán(N.Sơn) MT(Kim) Sinh(Dũng) Sử(Hoăn) Tin(T.Hà) Lư(Phương) Anh(H.Giang) Toán(Tuấn)   Thể dục 7/1  
5 Sinh(Dũng) Cn(Thảo)     Toán(Tuấn) Tin(T.Hà) Sử(Hoăn) Sinh(Thái) Lư(Phương)      
Thứ
Năm
1     Sử(Hoăn) Toán(N.Sơn) Toán(Tuấn) Anh(Mười) Văn(Khương) MT(Kim) Tin(M.Hà)      
2     Toán(N.Sơn) Sử(Hoăn) Anh(Mười) Sinh(Dũng) MT(Kim) Văn(Khương) Tin(M.Hà)      
3         Sinh(Dũng) Toán(Tuấn)            
4                        
5                        
Thứ
Sáu
1 Văn(L.Giang) Toán(N.Sơn) Cd(Phượng) Địa(Q.Dương) Hóa(Thảo) Toán(Tuấn) Sinh(Thái) Toán(Tư) Văn(Anh)      
2 Lư(Phương) Tin(P.Sơn) Sinh(Dũng) Văn(L.Giang) Toán(Tuấn) Hóa(Thảo) Cd(Phượng) Sinh(Thái) Sử(Hoăn)   Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
3 Sinh(Dũng) Tin(P.Sơn) Toán(N.Sơn) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương) Cn(Phương) Toán(Tư) Hóa(Thảo) Cd(Phượng)   Thể dục 6/2 Thể dục 8/1
4 Tin(P.Sơn) Lư(Phương) Văn(L.Giang) Cd(Phượng) Văn(B́nh) Địa(Q.Dương) Anh(H.Giang) Sử(Hoăn) Toán(Tuấn)   Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
5 Tin(P.Sơn) Văn(Phượng) Sử(Hoăn) Sinh(Dũng) Cn(Phương) Văn(B́nh) Hóa(Thảo) Anh(H.Giang) Sinh(Hậu)   Thể dục 6/1 Thể dục 8/2
Thứ
Bảy
1 Toán(T.Hà) MT(Kim) Địa(Q.Dương) Anh(Mười) Văn(B́nh) Lư(M.Hà) Toán(Tư) Văn(Khương) Anh(H.Giang)      
2 Toán(T.Hà) Cn(Thảo) Anh(Mười) Văn(L.Giang) Lư(M.Hà) Văn(B́nh) Toán(Tư) Văn(Khương) Địa(Q.Dương)      
3 Anh(H.Giang) Cd(T.Dương) Văn(L.Giang) Địa(Q.Dương) MT(Kim) Anh(Mười) Văn(Khương) Cn(M.Hà) Hóa(Thảo)      
4 Cn(Thảo) Anh(H.Giang) Văn(L.Giang) MT(Kim) Anh(Mười) Nhạc(T.Dương) Địa(Q.Dương) Toán(Tư) Văn(Anh)      
GVCN Cô L.Giang Cô T.Dương Cô Hương Thầy Mười Thầy Kim Thầy Q.Dương Thầy Tư Thầy Khương Thầy Anh      
                      KT.HIỆU TRƯỞNG
                        PHT  
                           
                           
                           
                      NGÔ  SƠN