19:03 ICT Thứ năm, 28/05/2020

  
Tin tức

Trang chủ » Tin Tức » Công khai nhà trường » Công khai tài chính

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

Thứ hai - 16/10/2017 12:02
..

..

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015; Căn cứ quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND huyện Hòa Vang về việc thành lập lại trường THCS Nguyễn Viết Xuân;
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân  
Chương: 622  
  DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  (Kèm theo Quyết định số  182 /QĐ-NVX  ngày 10/10/2017 của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân)
   
     
    ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí 13
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí  
  Học phí chính khóa 13
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 13
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo  
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước 3975
1 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo  
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3766
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 209
     
     
  Hòa Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017
                        Lập bảng         Hiệu trưởng
     
     
     
     
     
                       Lê Thị Hạnh
 

UBND HUYỆN HÒA VANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                               
THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017
                        ĐVT : ngàn đồng  
STT Mục Nội dung Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng
    Dự toán chi thường xuyên(I+II) 465.720 418.065 564.765 848.832 607.153 379.532 586.312 397.812 402.012 536.144 447.884 480.495 3.838.103
A   Chi thanh toán cá nhân 437.984 386.464 503.824 725.331 582.282 356.891 516.011 372.211 375.571 477.743 413.783 434.054 3.294.326
  I Quỹ lương                         3.222.169
  6000 Tiền lương 133.773 132.273 132.273 134.700 134.700 134.700 135.700 135.700 135.700 138.500 139.500 139.200 1.626.719
  6050 Tiền công hợp đồng 12.342 12.342 12.342 13.000 13.000 13.000 13.500 13.500 13.500 14.500 14.500 14.500 160.026
  6100 Phụ cấp lương                         1.435.424
    Chức vụ 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 1.694 20.328
    Khu vực 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 3.872 46.464
    PC thể dục ngoài trời 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 872 10.464
    Độc hại 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 5.808
    Ưu đãi 45.500 45.000 45.000 46.000 46.000 46.000 47.000 47.000 47.000 48.000 48.000 48.083 558.583
    Trách nhiệm 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 4.356
    Thâm niên 22.500 22.000 22.000 23.000 23.000 23.000 23.500 23.500 23.500 24.000 24.000 24.000 278.000
    Vượt khung 618 618 618 780 780 780 780 780 780 780 780 780 8.874
  6300 Các khoản đóng góp(24%) 41.022 40.542 40.542 41.562 41.562 41.562 42.042 42.042 42.042 43.074 43.314 43.242 502.547
  II Kinh phí cải cách tiền lương 0 0 0 0 72.157 0 0 0 0 0 0 0 72.157
  6000 KP cải cách tiền lương         72.157               72.157
B   Tổng chi hoạt động(B+C+D) 27.736 31.601 60.941 123.501 24.871 22.641 70.301 25.601 26.441 58.401 34.101 46.441 543.777
1   Chi hoạt động thường xuyên 27.736 31.601 60.941 88.501 24.871 22.641 35.301 25.601 26.441 26.401 34.101 16.441 411.777
  6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000
    Tiền điện 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000
    Tiền nước 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
  6550 Vật tư văn phòng 8.000 5.000 6.500 500 3.000 1.000 0 5.500 2.000 500 6.000 500 38.500
    Văn phòng phẩm 2.000 4.000 4.500   3.000     5.000     5.000   23.500
    Chi mực in, mực photo, thiết bị máy in     1.000 500       500   500   500 3.000
    Chi mua cờ phướng, cờ tổ quốc   1.000             1.000       2.000
    Chi mua vật tư, dụng cụ khác 1.000   1.000     1.000     1.000   1.000   5.000
    Chi làm bảng tên trường+ bảng nội quy 5.000                       5.000
  6600 Thông tin , tuyên truyền, liên lạc 136 2.101 601 2.101 601 301 1.801 601 601 1.801 601 601 13.047
    Điện thoại 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1.632
    Cước ADSL   165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1.815
    Sách báo, sách tham khảo   1.500   1.500     1.500     1.500     6.000
    Tuyên truyền   300 300 300 300     300 300   300 300 2.400
    Cước phí bảo trì tên miền                       1.200 1.200
  6650 Hội nghị 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 1.500
    HN sơ kết 500                       500
    HN tổng kết         500               500
    HN CBCC                 500       500
  6700 Công tác phí 0 0 6.340 0 0 6.340 0 0 8.340 0 1.000 5.340 27.360
    Khoán công tác phí     5.340     5.340     5.340     5.340 21.360
    Công tác phí giáo viên     1.000     1.000     3.000   1.000   6.000
  6750 Chi phí thuê mướn 3.000 5.000 500 1.000 0 500 0 1.000 500 1.000 4.000 3.000 19.500
    Chi dọn vệ sinh sân trường     500     500     500       1.500
    Chi thuê xe đưa học sinh đi thi thể thao 3.000 2.000                 3.000 3.000 11.000
    Chi thuê xe đưa học sinh đi thi các cuộc thi khác   2.000   1.000           1.000     4.000
    Chi thuê mướn khác   1.000           1.000     1.000   3.000
  6900 Chi sửa chữa 0 4.000 9.000 54.000 2.000 2.000 0 3.000 3.000 5.000 2.000 3.000 87.000
    Chi sửa máy vi tính phòng tin học     1.000   1.000     1.000   1.000   1.000 5.000
    Chi sửa máy vi tính VP, máy  photo   3.000 1.000   1.000     2.000   2.000   2.000 11.000
    Sửa hệ thống điện,quạt     3.000           3.000   2.000   8.000
    Lắp đặt thêm bóng điện phòng thư viện       1.000                 1.000
    Sửa bàn ghế, âm ly, bồn rửa tay, tài sản khác   1.000       2.000       2.000     5.000
    Trán bê tông phía sau khu phòng bộ môn       25.000                 25.000
    Chi lắp đặt hệ thống chống sét     4.000                   4.000
    Sơn cửa sắt khu học liệu       28.000                 28.000
  7000 Chi Nghiệp vụ CM 13.600 8.500 10.500 12.400 15.270 10.000 30.000 13.000 7.000 13.600 13.000 1.000 137.870
    Chi mua thiết bị dạy học             20.000           20.000
    Chu mua sách           10.000              
    Chi HKPĐ cấp huyện, TP 7.000                 2.000 8.000   17.000
    Chi đưa học sinh đi thi HS giỏi, các cuộc thi khác     3.000   3.390         3.000     9.390
    Chi thao giảng cấp trường, cấp huyện   1.000   1.000 1.000         1.000 1.000   5.000
    Khen thưởng học sinh   1.000   2.000 8.000           2.000   13.000
    Chi mua hồ sơ sổ sách phụ vụ CM               5.000         5.000
    Chi nghiệp vụ phí giáo viên 3.000             3.000         6.000
    Chi in ấn, photo     1.000             1.000     2.000
    Chi mua phôi liệu thực hành   1.000   1.000       3.000   1.000 1.000   7.000
    Chi mua dụng cụ khái giảng năm học               2.000         2.000
    Chi trang phục giáo viên thể dục                 4.000       4.000
    Chi phổ cập giáo dục                   4.000     4.000
    Chi kiểm định chất lượng giáo dục       5.000                 5.000
    Chi mua dụng cụ vệ sinh phòng bộ môn                 2.000       2.000
    Bọc lại nệm nhảy cao 3600                       3.600
    Mua đồ đồng phục nghi thức lễ cho học sinh             10.000           10.000
    Sinh hoạt ngoại khóa 26/3     5.000                   5.000
    Sinh hoạt ngoại khóa theo chủ đề   1000 1000 1000 1000       1000 1000 1000 1000 8.000
    Chi mua phôi bằng tốt nghiệp         480               480
    Chi nhập hồ sơ + xét tốt nghiệp         400               400
    Chi đại hội Liên dội                   600     600
    Hàn trụ bóng rổ   500                     500
    Làm anbum giới thiệu sách     500                   500
    Làm số các loại  sách thư viện       1000                 1.000
    Mua kệ treo tường để thư mục sách       1000                 1.000
    Mua 2 chậu hoa nhựa để bàn thư viện       400                 400
    Chi trang trí lớp học   4.000                     4.000
    Chi khác         1000               1.000
2 7750 Chi khác 0 4.500 2.000 1.000 1.000 0 1.000 0 2.000 2.000 5.000 500 19.000
    Chi cắt khẩu hiệu trang trí tết,hoa, bánh kẹo tết   2.500                     2.500
    Phòng chống lụt bão                     5.000   5.000
    Chi tiếp khách       1.000     1.000     2.000     4.000
    Chi mua dụng cụ vệ sinh     2.000                   2.000
    Chi cắt khẩu hiệu các ngày lễ lớn   1.000     1.000       1.000     500 3.500
    Chi quét vôi gốc cây   1.000             1.000       2.000
3 9050 Chi mua sắm tài sản 0 0 23.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.000
    Tủ hồ sơ thép Hòa Phát CAT08G     3.000                   3.000
    Mua máy in đa năng MF 215     6.000                   6.000
    Mua máy nước nóng lạnh     4.000                   4.000
    Mua bộ trống đội     10.000                   10.000
  7750 Danh mục chi xây dựng trường học xanh 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000
    Mua cây cảnh trang trí sân trường       15.000                 15.000
C   Dự kiến trích lập quỹ 0 0 0 35.000 0 0 35.000 0 0 32.000 0 30.000 132.000
    Phúc lợi       15.000     15.000     12.000   10.000 52.000
    Thu nhập tăng thêm       20.000     20.000     20.000   20.000 80.000
    Dự toán chi không thường xuyên 32.000       72.157               51.296
  6400 Trợ cấp tết 32.000                       32.000
  7799 KP hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù học phí 19.296                       19.296
    Tổng cộng 497.720 418.065 564.765 848.832 679.310 379.532 586.312 397.812 402.012 536.144 447.884 480.495 3.889.399
    Bằng chữ : Ba tỷ tám trăm tám mươi chín triệu ba trăm chín mươi chín ngàn đồng.        
                               
                    Hòa Ninh, ngày 16 tháng 1 năm 2017
      Kế toán           Hiệu trưởng
                               
                               
                               
      Lê Thị Hạnh                      
                               
                               
UBND HUYỆN HÒA VANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                               
THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017(BỔ SUNG)
                        ĐVT : ngàn đồng  
STT Mục Nội dung Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tổng cộng
    Dự toán chi không thường xuyên 86.000                       86.000
  6400 Trợ cấp tết(TP bổ sung) 86.000                       86.000
                               
    Tổng cộng 86.000                       86.000
    Bằng chữ : Tám mươi sáu triệu đồng.        
                               
                    Hòa Ninh, ngày 30 tháng 1 năm 2017
      Kế toán           Hiệu trưởng
                               
                               
                               
      Lê Thị Hạnh                      Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân        
Chương: 622        
           
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2017
  (Kèm theo Quyết định số  183 /QĐ-NVX  ngày 10/10/2017 của Trường THCS Nguyễn Viết Xuân)
           
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí 13 14    
1.1 Lệ phí        
1.2 Phí 13 14 108%  
  Học phí chính khóa 13 14 108% 108%
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại     0% 0%
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục 13 2 15% 0%
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 13 2 15% 0%
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 3.975 2.887 73% 108%
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 3.766 2.754 73% 108%
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 209 133 64% 106%
           
      Hòa Vang, ngày 10  tháng 10  năm 2017
  Lập bảng   Thủ trưởng đơn vị
           
           
           
           
           
  Lê Thị Hạnh        
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VIẾT XUÂN      
Hòa Ninh-Hòa Vang      
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1044057      
BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HiỆN DỰ TOÁN
Quý III/2017
         
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN Ghi chú
Kỳ này Lũy kế
6000 Tiền lương      422.589.836    1.195.572.275  
6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt        422.589.836      1.195.572.275  
6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng        39.460.590       113.512.590  
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng          39.460.590         113.512.590  
6100 Phụ cấp lương      239.871.133       689.338.897  
6101 Phụ cấp chức vụ            5.460.000           15.624.000  
6102 Phụ cấp khu vực          12.252.577           35.452.000  
6106 Phụ cấp thêm giờ                                      5.009.400  
6107 Phụ cấp độc hại, nguy hiểm            1.625.154            4.464.000  
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề        144.208.774         415.189.624  
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc            1.170.000            3.348.000  
6115 Phụ cấp thâm niên nghề          72.838.588         204.233.233  
6117 Phụ cấp thâm niên vượt khung            2.316.040            6.018.640  
6200 Tiền thưởng                                        312.000  
6203 Các chi phí khác theo chế độ liên quan đến công tác khen thưởng                                         312.000  
6300 Các khoản đóng góp      126.770.469       364.216.775  
6301 Bảo hiểm xã hội          94.673.509         273.290.408  
6302 Bảo hiểm y tế          16.229.742           45.999.237  
6303 Kinh phí công đoàn          10.845.745           30.692.078  
6304 Bảo hiểm thất nghiệp            5.021.473           14.235.052  
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân        48.000.000       214.400.000  
6404 Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ          48.000.000           96.000.000  
6449 Trợ cấp, phụ cấp khác                                   118.400.000  
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng          3.454.821         12.919.109  
6501 Thanh toán tiền điện            1.890.821            7.936.652  
6502 Thanh toán tiền nước            1.564.000            4.982.457  
6550 Vật tư văn phòng        10.605.000         26.711.500  
6551 Văn phòng phẩm                                      3.756.500  
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng            4.940.000            6.190.000  
6599 Vật tư văn phòng khác            5.665.000           16.765.000  
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc               88.041           5.526.378  
6601 Cước phí điện thoại trong nước                88.041               457.178  
6606 Tuyên truyền                                         660.000  
6612 Sách, báo, tạp chí thư viện                                      3.285.700  
6649 Khác                                      1.123.500  
6650 Hội nghị                                                       
6699 Chi phí khác                                                       
6700 Công tác phí        12.795.000         30.055.000  
6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe            5.805.000           10.855.000  
6702 Phụ cấp công tác phí               600.000            1.380.000  
6703 Tiền thuê phòng ngủ            1.050.000            1.800.000  
6704 Khoán công tác phí            5.340.000           16.020.000  
6749 Khác                                                       
6750 Chi phí thuê mướn          3.375.000         12.320.000  
6751 Thuê phương tiện vận chuyển                                      7.900.000  
6757 Thuê lao động trong nước            3.375.000            4.420.000  
6799 Chi phí thuê mướn khác                                                       
6900 Sữa chữa TS Pvụ CTác CM và duy tu, BDưỡng các CTr CSHT từ        44.324.000         64.754.000  
6907 Nhà cửa          40.594.000           40.594.000  
6912 Thiết bị tin học            3.730.000           11.900.000  
6913 Máy photocopy                                      5.330.000  
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                                      6.930.000  
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành        47.736.000       113.725.100  
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành          30.368.500           48.137.500  
7003 Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành                                      3.281.900  
7004 Đồng phục, trang phục            4.950.000            5.710.000  
7006 Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (kh          10.897.500           10.897.500  
7049 Chi phí khác            1.520.000           45.698.200  
7750 Chi khác             590.000         18.420.000  
7761 Chi tiếp khách                                      1.250.000  
7799 Chi các khoản khác               590.000           17.170.000  
7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp        12.800.000         25.600.000  
7952 Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp          12.800.000           25.600.000  
  TỔNG CỘNG   1.012.459.890    2.887.383.624  
         
    Hòa Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017
  Lập bảng Hiệu trưởng  
         
         
         
         
  Lê Thị Hạnh      

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN VIẾT XUÂN      
Hòa Ninh-Hòa Vang      
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1044057      
BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HiỆN DỰ TOÁN(HỌC PHÍ)
Quý III/2017
         
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN Ghi chú
Kỳ này Lũy kế
6000 Tiền lương                                                                         
6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt                                                                         
6550 Vật tư văn phòng                    300.000                     300.000  
6599 Vật tư văn phòng khác                    300.000                     300.000  
6750 Chi phí thuê mướn                                                                         
6757 Thuê lao động trong nước                                                                         
6799 Chi phí thuê mướn khác                                                                         
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                 1.661.950                 1.661.950  
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                                                                         
7003 Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành                 1.181.950                 1.181.950  
7049 Chi phí khác                    480.000                     480.000  
  TỔNG CỘNG                 1.961.950                 1.961.950  
         
    Hòa Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017
  Lập bảng Hiệu trưởng  
         
         
         
         
  Lê Thị Hạnh      

Tác giả bài viết: Kế Toán

Nguồn tin: thcsnguyenvietxuan-hoavang.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Hòa Vang, Đà Nẵng.                             Mail: thcsnguyenvietxuan.hoaninh@gmail.com 
Địa chỉ: Thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng                                 Điện thoại:0236.3 730 354
 

 
 
Xem bản: Desktop | Mobile